CIVILINĖ SAUGA

Dokumentas, kuriame numatomas materialinių ir žmogiškųjų išteklių sutelkimas ir valdymas sudarius ekstremaliai situacijai, ar kilus jos grėsmei. Plano tikslas – padėti ūkio subjekto, kitos įstaigos vadovui organizuoti ir koordinuoti ūkio subjekto ar kitos įstaigos darbuotojų ir lankytojų veiksmus įvykio metu, organizuoti ir koordinuoti įvykio likvidavimą ir jo padarinių šalinimą ir įgyvendinti kitas dėl įvykio būtinas vykdyti funkcijas.

Rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 270 “Dėl ekstremalių situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo”. Dokumentas, kuriame numatomos prevencinės priemonės, kuriomis siekiama išvengti, arba sumažinti ekstremaliosios situacijos padarinius įstaigoje, organizacijoje, ar ūkio subjekte.

Dokumentas, kuriame numatomas ir žymimas įvykdytų ir numatomų mokymų įgyvendinimas, forminamas ir terminai.

Dokumentas, kuriame numatomas ir aprašomas būtinųjų civilinės saugos mokymų bei pratybų eiliškumas, periodiškumas, klausytojų kategorijos ir organizatorius.

organizuojami kiekvienais metais išlaikant mokymų tęstinumą ir keičiant ar atnaujinant mokymų temas pagal tuo metu galiojančias aktualijas. Mokymai organizuojami remiantis LR Civilinės saugos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 4 punktu,  LR Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius 2010 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 1-219 „Dėl tipinių civilinių saugos mokymo programų patvirtinimo“.

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų mokymas ir civilinės saugos sistemos parengties patikrinimas, kai tariamomis ekstremaliosiomis sąlygomis tikrinami veiksmai ir procedūros, numatytos ekstremaliųjų situacijų valdymo planuose, tobulinami valdymo įgūdžiai, mokomasi praktiškai organizuoti  ekstremaliųjų situacijų poveikio valdymą ir atlikti gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinus darbus, likviduoti įvykius, ekstremaliuosius įvykius ar ekstremaliąsias situacijas ir šalinti jų padarinius.

Stalo pratybos – organizuojamos kas antrais metais. Jų metu diskusijų forma yra aptariami veiksmai, jų efektyvumas ekstremaliosios situacijos  metu.

Funkcinės pratybos – organizuojamos kas antrais metais. Jų metu praktiškai imituojant susidariusią ekstremalią situaciją tikrinamas atliekamų veiksmų efektyvumas siekiant išvengti grėsmės, arba ją lokalizuoti.

Civilinė sauga – valstybinės gynybos ir valdymo sistemos dalis, kurios tikslas yra apsaugoti šalies gyventojus bei materialines gėrybes taikos ir karo metu. Civilinės saugos veiksmų esmė – aktyvus visų valstybės gyventojų dalyvavimas gelbėjimo darbų organizavime ir žmonių gelbėjime iš pagrindinių nelaimės vietų, avarijųkatastrofų likvidavime.

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas – dokumentas, kuriuo reglamentuojamas
materialinių ir žmogiškųjų išteklių sutelkimas ir valdymas gresiant ar susidarius ekstremaliosioms
situacijoms.

Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas – dokumentas, kuriame apibrėžiamos procedūros, skirtos mažinti avarinių situacijų, įvykių ar ekstremaliųjų įvykių kilimo tikimybę ir (ar) švelninti jų daromą poveikį žmonėms, turtui ir aplinkai.

Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas ir civilinės saugos mokymų planas – dokumentai kurie, nustato civilinės saugos darbuotojų mokymo tikslus ir uždavinius, civilinės saugos mokymo organizavimą, periodiškumą, planavimą, trukmę.

 Kalendorinis veiksmų planas – dokumentas, kurio paskirtis numatyti vykdomų apsaugos priemonių eigą ir laiką, per kurį numatoma priemonė turi būti įvykdyta, ir atsakinguosius vykdytojus.

TEISĖS AKTAI REGLAMENTUOJANTYS CIVILINĘ SAUGĄ

1.  2010 m. kovo 17 d. nutarimas Nr. 286 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8 ir 9 punktus“ (Žin., 2010, Nr. 33-1563);

2.  2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 551  „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 1386 „Dėl Pavojingų Lietuvos ūkio objektų registro reorganizavimo į Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registrą“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 44-2116; 2013, Nr. 67-3352);

3.  2010 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 429 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ (TAR, 2015, Nr. 48-2315);

4.  2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 512 „Dėl Privalomų darbų atlikimo ekstremaliųjų situacijų atvejais ir kompensavimo už jų atlikimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 54-2652);

5.  2010 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 555 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 59-2894);

6.  2010 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 529 „Dėl Kolektyvinės apsaugos statinių poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 56-2756);

7.  2010 m. birželio 2 d. nutarimas Nr. 680 „Dėl Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos reikalų koordinavimo civilinės saugos srityje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 65-3242; 2012, Nr. 142-7330);

8.  2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 718 „Dėl Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 69-3443; TAR, 2014-05-06, Nr. 5148);

9.  2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 717 „Dėl Objektų pripažinimo valstybinės reikšmės objektais tvarkos aprašo patvirtinimo“;

10.  2010 m. liepos 7 d. nutarimas Nr. 993 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2010, Nr. 84-4412);

11.  2017 m. balandžio 12 d. nutarimas Nr. 1028 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2017, Nr. 2017-06414);

12.  2010 m. liepos 21 d. Nr. nutarimas 1108 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės saugos sistemos parengties lygių skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 90-4766);

13.  2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1107 „Dėl Materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašo ir valstybės paramos už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 90-4765);

14.  2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 1212 „Dėl Gelbėjimo, paieškos ir neatidėliotinų darbų, įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų likvidavimo ir jų padarinių šalinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 102-5271);

15.  2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 1213 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo ir ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2010 Nr. 102-5272; 2011, Nr.33-1159, TAR, 2014, Nr. 2014-12644);

16.  2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimas Nr. 1243 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 104-5386; 2012, Nr. 21-966; TAR, 2014-04-22, Nr. 4592);

17.  2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimas Nr. 1295 „Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 107-5537; 2012, Nr. 43-2115);

18. 2018 m. sausio 24 d. nutarimas Nr. 96 Dėl slėptuvių poreikio nustatymo“ (TAR, 2018-02-02, Nr. 1681);

19. 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimas Nr. 1171 „Dėl Gyventojų evakavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2015, Nr.  17976); 

20. 2010 m. spalio 20 d. nutarimas Nr.1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 125-6425);

21. 2011 m. gegužės 4 d. Nr. 501 nutarimas „Dėl Civilinės saugos tarptautinės pagalbos prašymo, priėmimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 54-2602);

22. 2011 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 988 nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl Ekstremalių įvykių kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2015, 15200; TAR, 2018-02-02, Nr. 1678); 

23. 2012 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. 99 „Dėl Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 15-654).

24. 2020 m. liepos 1 d. nutarimas Nr. 723 „Dėl Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo“;

1.  2010 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. 1-93 „Dėl Pasiūlymų dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų teikimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 35-1698);

2.  2010 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 1-110 „Dėl savivaldybių  ekstremalių situacijų komisijų tipinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 41-2009);

3.  2013 m. spalio 10 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-253 „Dėl Perspėjimo sistemos priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 109-5413);

4.  2015 m. rugpjūčio 14 d.  įsakymas Nr. 1-230 „Dėl Perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją priemones, gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją ir informavimo civilinės saugos klausimais tvarkos aprašo patvirtinimo“

5.  2016 m. rugsėjo 9 d.  įsakymas Nr. 1-292 „Dėl Tipinių civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“ (TAR, 2016, Nr. 2016-23468);

6.  2010 m. rugsėjo 16 d.  įsakymas Nr. 1-263 „Dėl Civilinės saugos būklės savivaldybėse, ministerijose ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose patikrinimų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7.  2016 m. liepos 21 d.  įsakymas Nr. 1-239 „Dėl Duomenų, reikalingų civilinės saugos uždaviniams vykdyti savivaldybės administracijoje kaupimo, tvarkymo ir jų teikimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“;

8. 2010 m. rugsėjo 29 d.  įsakymas Nr. 1-285 „Dėl LR Civilinės saugos sistemos subjektų vykdomų paskelbus antrą (sustiprintą) arba trečią (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygį priemonių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 119-6087);

9. 2010 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. 1-323 ,,Dėl apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“ (Žin., 2010 Nr. 138-7091);

10. 2010 m. gruodžio 8 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-341 „Dėl Rekomendacijų, kaip padėti gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai išvengti ar patirti kuo mažiau žalos“ (Žin., 2010, Nr. 146-7508); 

11. 2011m. vasario 8 d. įsakymas Nr. 1-52  „Dėl slėptuvių parinkimo ir įrengimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

12. 2011 m. vasario 23 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-70 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 24-1200); 

13. 2011 m. gegužės 16 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-169 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatų patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“;

14. 2011 m. birželio 2 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-189 „Dėl Galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 70-3360);

15. 2011 m. liepos 18 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-225 „Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo ir vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 95-4509);

16. 2012 m. sausio 12 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1-14 ,,Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (73.5 kb );